Ölü Doğanlar- Gri Şehrin Yitik Bebeleri I PDF/EPUB

Ölü Doğanlar- Gri Şehrin Yitik Bebeleri I PDF/EPUB

Ölü Doğanlar- Gri Şehrin Yitik Bebeleri I ❮PDF / Epub❯ ✈ Ölü Doğanlar- Gri Şehrin Yitik Bebeleri I ⚣ Author Doruk Ateş – Centrumpowypadkowe.co.uk Tek haklar vard Ya do mayacaklard , ya lmeyeceklerdi ehrin en gizemli uyu turucu etesinin pe inde olan Narkotik Ba komiseri Yakup, mezarl kta onu neyin bekledi inden habersizdir nce at ma kar, vurulur Tek haklar vard Ya do mayacaklard , ya Gri Şehrin PDF Ì lmeyeceklerdi ehrin en gizemli uyu turucu etesinin pe inde olan Narkotik Ba komiseri Yakup, mezarl kta onu neyin bekledi inden habersizdir nce at ma kar, vurulur ve ge mi ine uzanan kirli ebekenin zerindeki rt kalkar Sonras ok daha karanl k, ok daha mide buland r c d r Her ipucu onu Gen Cumhuriyet in ilk varo Ölü Doğanlar- Epub / lar na, ba kentin su krall n n i ine, insanlar n hakk nda konu maya bile ekindi i in in Ba lar na g t r rRoman boyunca ev ev, sokak sokak gerilimi ya ayacak, o renksiz, sessiz, dilsiz gecekondular n i inde ak llara durgunluk veren ya amlara tan kl k edeceksiniz Sonunda, hayat n anlams zl n , insanlar n l m kar Doğanlar- Gri Şehrin eBook ✓ s ndaki aresizli ini en iyi anlatan mek na Cebeci Asri Mezarl na gideceksiniz Siz de onlarla beraber lmek isteyeceksiniz.


10 thoughts on “Ölü Doğanlar- Gri Şehrin Yitik Bebeleri I

 1. Emre Emre says:

  Sa lam bir kurgu zerine oturtulmu , g zel bir polisiye roman Ge mi ten g n m ze e itli olaylar ve karakterleri birbirine ba layarak gerilimi g zel bir tempoda tutmay ba arm yazar arkada Tavsiye edilir Devam da beklenir.


 2. Yildiz Acil Yildiz Acil says:

  Doruk Ate kitaplar uzun zamandan beri k t phanemde bulunuyordu Ancak okumak imdi k smet oldu ok ge kal nm bir okuma oldu unu belirtmeliyim Bu arada neden nce Mabet yerine l Do anlar okudum bilmiyorum..Birbirinden ayr ama birbiriyle ili kili olaylar ve insanlar nas l bu kadar muazzam ve ger ek bir ekilde bir araya getirilir. Bu kadar ok karakterin nas l olur da , isimleri, bulunduklar mekanlar , k l k k yafetleri, fiziksel zellikleri, hi not alman za gerek bile olmadan akl n Doruk Ate kitaplar uzun zamandan beri k t phanemde bulunuyordu Ancak okumak imdi k smet oldu ok ge kal nm bir okuma oldu unu belirtmeliyim Bu arada neden nce Mabet yerine l Do anlar okudum bilmiyorum..Birbirinden ayr ama birbiriyle ili kili olaylar ve insanlar nas l bu kadar muazzam ve ger ek bir ekilde bir araya getirilir. Bu kadar ok karakterin nas l olur da , isimleri, bulunduklar mekanlar , k l k k yafetleri, fiziksel zellikleri, hi not alman za gerek bile olmadan akl n zda kal r. Hat rlad n z izgi film karakterileri siz hi anlamadan hikayenin i ine nas l adapte edilmi tir Nas l olur da siz dalmi okurken ana karakter Yakup un sinirlendi i anlarda Hah imdi t k recek diye i inizden ge irirsiniz ve tepkinize kendinizde a r rs n z. te t m bunlar yazar n ba ar s d r.K sacas ben bay ld m Kitab n konusu ile ilgili herhangi bir detay yazm yorum sadece minik bir ipucu vereyim Uyu turucu, l mler, ocuk cinayetleri, al nan do um ve l m belgeleri, askerin, polisin, hem irenin olaylara dahil oldu u s k ok s k bir polisiye


 3. G. Machler G. Machler says:

  canavar gibi bir Ankara polisiyesi olay rg s , kurgusu ve soru turman n ad m ad m derinle mesi ikinci roman n yazan bir yazar i in takdire ayan yerli polisiye severlerin, Behzat c severlerin be enisini kesin kazanacak bir kitap devam n sab rs zl kla bekliyorum.


 4. Muhlis Gündüz Muhlis Gündüz says:

  Kitab elime almama en b y k etken ad olmu tu smiyle kendine eken bu eseri okuduk a sayfalar y rtmamak i in kendimi zor tuttum Yazar n gerek ele tirel bak s gerekse ola an st kurgusu beni i ine ekti Okuman z g n l rahatl yla tavsiye edece im enfes bir roman.


 5. Satır Arası Satır Arası says:

  Sat r Aras grubu olarak 9 oturumumuzda, canl yay nda Doruk Ate i konuk alarak l Do anlar yorumlad k.Kitab yorumlayan grup yelerimizin verdi i puanlar a r 4 5Dil at 4 5Eren 4 5Ortalama Puan 4 5YouTube da videoyu izlemek i in olarak dinlemek i in yaz s kitap nerisinde bulunmak i in kitap neri formumuzu doldurabilirsiniz grubumuza kat lmak i Sat r Aras grubu olarak 9 oturumumuzda, canl yay nda Doruk Ate i konuk alarak l Do anlar yorumlad k.Kitab yorumlayan grup yelerimizin verdi i puanlar a r 4 5Dil at 4 5Eren 4 5Ortalama Puan 4 5YouTube da videoyu izlemek i in olarak dinlemek i in yaz s kitap nerisinde bulunmak i in kitap neri formumuzu doldurabilirsiniz grubumuza kat lmak i in


 6. G. İlke G. İlke says:

  Mabet ten sonra dorukate polisiyesine uzun bir ara vermi tim imdi de l do anlar ile bu zel keyfe kald m yerden devam etmi oldum Her ne kadar hikayenin bitti i sayfay E bunun son sayfalar eksik, n oldu imdi Kimmi , neymi diye delirerek evirsem de bu, yazara cidden k zd m tek an kitab ger ekten ok be endim Hikaye zg n, konunun ilerleyi i asla s k c ya da s radan de il Sadece sonu neden havada kald ya diye k zd m biraz ama devam geliyorsa, k zg nl m hemen ge er Mabet ten sonra dorukate polisiyesine uzun bir ara vermi tim imdi de l do anlar ile bu zel keyfe kald m yerden devam etmi oldum Her ne kadar hikayenin bitti i sayfay E bunun son sayfalar eksik, n oldu imdi Kimmi , neymi diye delirerek evirsem de bu, yazara cidden k zd m tek an kitab ger ekten ok be endim Hikaye zg n, konunun ilerleyi i asla s k c ya da s radan de il Sadece sonu neden havada kald ya diye k zd m biraz ama devam geliyorsa, k zg nl m hemen ge er yani. Hik ye sizi mutlaka bir yerinden i ine al yor zaten ama ben kendimi bir de yle dahil ettim ki bug n rezervasyon yapt r p G ksu Lokantas nda Halep i i ve sufle yiyece im Bir Ankara bebesi olamasam da do du um ve ya amakta oldu um ehrin Ankara olmas bana hep gurur vermi tir Bu gurura ortak olman z tavsiye ederim


 7. Selcen İnan Selcen İnan says:

  Kitap ger ekten ok s r kleyici Olay rg s ve karakterler ok g zel kurgulanm fakat kitab n sonuna gelip tam da olaylar n z lmesini bekledi in anda kitab n bitmesi ve olaylar n devam n renebilmek i in 2 Kitab n kmas n beklemek zorunda olmak biraz can s k yor.


 8. Kozmokitap Kozmokitap says:

  in i inde i olan k t adamlar n aras na polis ve askerden insanlar n da kat ld , uyu turucu, cinayet , ocuk ka rma gibi olaylarla derinle en bir kitap Kitab n devam da olacakm Devam n okumak i in sab rs zlan yorum


 9. Burak Burak says:

  Okudu um en iyi T rk polisiye kitaplar ndan birisi.


 10. Büşra Köprü Büşra Köprü says:

  Haf zam beni yan ltm yorsa okudu um ilk T rk polisiyesiydi bu kitap T re zel ilgimin olmay bir yana g z me arpanlar da hi ilgimi ekmeyince pek f rsat m olmad l Do anlar bu y zden ayr bir hevesle okudum ncelikle konusundan bahsedeyim biraz Yakup Ba komiser in pe inde oldu u bir uyu turucu etesi var Onlara bask n yapmay d nd bir gece y llara uzanan bir su a n n i inde buluyor kendini 80 darbesinden ba lay p 2003 e kadar uzanan bir su zinciri hayal edin Bir anda domino Haf zam beni yan ltm yorsa okudu um ilk T rk polisiyesiydi bu kitap T re zel ilgimin olmay bir yana g z me arpanlar da hi ilgimi ekmeyince pek f rsat m olmad l Do anlar bu y zden ayr bir hevesle okudum ncelikle konusundan bahsedeyim biraz Yakup Ba komiser in pe inde oldu u bir uyu turucu etesi var Onlara bask n yapmay d nd bir gece y llara uzanan bir su a n n i inde buluyor kendini 80 darbesinden ba lay p 2003 e kadar uzanan bir su zinciri hayal edin Bir anda domino ta misali y k l yor ve isimlerin, tarihlerin dahi belirsiz oldu u bunca bilgi y n aras nda Yakup su lular ld ren bir katili aramak zorunda kal yor.Kitapta en sevdi im ey phesiz kurguydu Onca ki i, olay, su ve tarih aras nda kurulan ba etkileyiciydi Ger eklerle alakas olmad n ba ta s yl yor yazar ama yine de insan n tarihe merak n ekecek bir etkisi oldu unu d n yorum ki bu y zden kitab sizlere de tavsiye ederim.Ayr ca yazar n epeyce ara t rma yapt ve Ankara y avucunun i i gibi bildi i izlenimine kap ld m okurken Ankara y hi g rmemi biri olarak s yleyebilirim ki kitapta ge en yerler merak m cezbetti.Tabii beni rahats z eden birka detay da yok de ildi Bunlar n en ba nda Yakup karakteri geliyor Bencil, huysuz, sayg s z davran lar ile akl mda bir s r olumsuzluk b rakt Ailesine kar s rd rd umursamazl k m dersiniz, her eyi hal n n alt na s p rmesi mi dersiniz, mesai saatlerinde bile i ki i ecek hatta soru turmaya bu halde gidecek pervas zl m dersiniz, s rekli sigara i mesi yetmiyormu gibi evresine verdi i rahats zl k m dersiniz, k f rl konu mas m dersiniz bilmem Hi sevmedim bu karakteri.Volkan ise ayr bir s k nt oldu benim i in ki dil bilen, klasik m zik dinleyen kolej ocu umuzun bu kadar argo konu mas hayal k r kl oldu Ben airane bir dil de beklemiyordum halbuki Tek istedi im k f r etmeden kendini ifade edebilmesiydi Belki toplumumuza bu karakterler s k a g r lebilir ama bu kadar biraz fazla geldi bana Sadece ikisi de de il stelik, neredeyse t m karakterler bu ekilde konu uyordu.Son olarak bir par a da gereksiz detaylara de inmek istiyorum Konu ok kapsaml , onlarca karakter ve lakap aras nda katili ararken baz yerlerde gereksiz detaylar olmas biraz ak c l d rm t ama sonlara do ru bu durum toparlan yor Ve ilk kitap g zel bir noktada sona eriyor.Kitap benim i in sevip sevmeme aras nda bocalad m kitaplardan biri oldu Benim kadar detayc de ilseniz sevece inizi d n yorum


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *