Kindle Edition ☆ Čarodějka Kindle Ú

Kindle Edition ☆ Čarodějka Kindle Ú

Čarodějka [EPUB] ✴ Čarodějka Author Kristina Hlaváčková – Centrumpowypadkowe.co.uk The Witch was first published in Czech by FRAGMENT, sro It is the first book of a fantasy trilogy titled Dragon Eyes, is a fresh story of the birth of a heroine or, as the case may be, a villainess A The Witch was first published in Czech by FRAGMENT, sro It is the first book of a fantasy trilogy titled Dragon Eyes, is a fresh story of the birth of a heroine or, as the case may be, a villainess A story of friendship between people and dragonsElena is a princess Her mother wants her to be a lady Her nation expects her to be a lady But Elena s brothers train to become warriors and the girl wants to learn with them Wishing to become a great fighter and craving great adventures, little does she know her life is about to turn upside downHer world is a world without magic A world where magic is hated and feared Wheels of fortune begin to turn when Elena saves a dragon cub and meets a dragon king, the red Ashrack Suddenly, great magical powers are awakened in Elena s blood Is this a gift or a curse Accompanied only by her two friends, Wilbur, a young dragon, and Michael, not really a man just yet, Elena is sent to the elves With them, she is supposed to learn how to control and, most importantly, conceal her great powers Suddenly, she finds herself in the middle of an adventure that may be far too much to handle Though just a youngster, she is drawn into a world of politics, intrigue, old prophecies and a lurking war With only her two friends to help, will she carry the burden that landed on her shoulders, or will she and perhaps the whole world along with her break under its weight.


10 thoughts on “Čarodějka

 1. Ela Ela says:

  15 2 2017 DNF na str nce 128 Knihu mi doporu ila estn ctilet sest enka, kter tuhle trilogii miluje, ale j se ob v m, e nejsem schopn do st ani prvn d l.Osmilet hrdinka princezna Elena je supertalent na v echno, Anakin Skywalker hadr Je vyvolen kr lem drak , m v sob prastarou magii, kterou um sama od sebe ovl dat, u se zach zet s me em a p em e i sv ho star ho bratra a ovl d bojov um n Vyjad uje se a p em l jako dosp l , co m asi zd raznit jej ,,v jime nost , ale popravd to p sob sp sm n.D j sk e od jednoho k druh mu, ten i nejsou poskytnuty z kladn informace o sv t , ve kter m se p b h odehr v , ale chyb t eba i informace o hrdince a jej rodin jm na jej ch bratr , se kter mi vyr st , jsou zm n na a kolem 70 strany, a ani nev me, jak s nimi m vlastn vztah.Ale nejv t m probl mem arod jky je jazyk a vyjad ov n autorky, kter osciluje mezi v razivem dvan ctilet ho d t te a roubovan m spisovn m jazykem ,,dosp l ch se spoustou p echodn k S fantasy sv tem pak hrub nekoresponduje volba slov a Elena z jej ho pohledu je kniha psan pou v slova jako denervuj c , prospekt, operace, dril, ego, puberta, materi l nebo bomba ,,jako by j v hlav vybuchla bomba tak e ve sv t elf a drak maj i v bu niny.Nikomu tuhle knihu neup r m, ale j to ned v m.


 2. Denisa Denisa says:

  V tom, e je hlavn hrdince pouh ch osm let, bych zas takov probl m nevid la, proto e p eci jen pr v na tom, e se jej s la probud tak brzo m b t p b h ste n postaven Ov em probl m je ten, e autorka dle m ho prost nezvl dla vytvo it Elenu tak, aby skute n odpov dala sv mu v ku Ch pu, e ji od mala na ni asi byly kladeny vy n roky a tak, ale nev m, e to by mohlo zp sobit, aby se princezna ve sv ch osmi letech chovala a tak vysp le, jak tomu v knize bylo Ano v n kter ch chv l ch se autorka o ividn sna ila a ob as se Elena na t ch osm let chovala, ale to byly t m v jime n p pady a jinak prost p sobila na sv j v k vysp le a moc Nehled na to, e spisovatelka na Elenu nakl dala v ci, kter prost nemohla zvl dnout i po fyzick str nce Dob e, m la tu magickou s lu a ten rodokmen a tak, ale po d to byla osmilet holka sakra A spousta z t ch v c , se kter mi se s chladnou hlavou vypo dala, prost mo n nebyla.Alespo , e ke konci knihy, po n jak ch p r letech, byla Elena zase o n co dosp lej a n jak ten v vin tam byl zn t, proto e jsem se skute n b la, e bude po d stejn.Nehled na to, si autorka Elenu tak p kn vyh kala a vypiplala k dokonalosti No posu te sami kr sn , na sv j v k vysoce vysp l a inteligentn , a tedy mo n trochu nerozumn a impulzivn , ale stejn , neskute n siln , rychl , hbit , ikovn , v echno j jde, v echno zvl dne No nen to poklad Jist , n jak ty chybi ky asi p eci jen m la, ale i p esto.Kdy u jsme u postav, ani Michael mi nep i el jako nic extra Vlastn to s v jimkou dvou postav o kter ch se zm n m za chv li , skoro nikdo K hlavn m postav m jsem si prost nevytvo ila snad dn vztahy, ni m m nijak extra nezaujaly, neokouzlily a neuchv tily, n co jim chyb lo Z t ch postav, kter se v knize nejv ce vyskytovaly, mi tedy p i el nejlep asi Charlik, ale ani ten nebyl nic moc a n co mu chyb lo.Ty jedin dv postavy, kter m zaujaly a na ly si ke mn cestu, se objevily jen v p r kapitol ch, skute n kr tce tam byly, ale byly to pr v ony, kter m nejv ce upoutaly a zaujaly, kdy p i ly na sc nu, v tu chv li se pro m kniha stala asi nejv ce ze v ech t ch chvil kone n neodlo itelnou Jedn se o bylink ku Bretu a Nelsona.Co se samotn ho p b hu t e, ned se ct, e by m kniha nebavila, ale hold nepat ila k t m, kter m nut st d l a d l a up mn se p izn m, e kdybych si nebyla v doma faktu, e na ni mus m napsat recenzi, pak bych knihu nejsp nem la je t ani zdaleka do tenou.Mus m ov em ct, e tahle kniha m zaujala ji na prvn pohled a byla jsem po bli m prozkoum n zasko ena, kdy jsem zjistila, e ji napsala za naj c esk spisovatelka Abych se p iznala, m m trochu tendenci ji srovn vat s dal eskou autorkou fantasy, Michaelou Burdovou Na to, e se jedn o Kristininu prvotinu, mus m ct, e kniha byla dobr Styl psan byl v n p jemn a etlo se to skv l , to bez debat Jen prost ten p b h m pln nedostal Ono mo n , kdyby hlavn hrdinka odpov dala sv mu v ku, pak by to tak bylo n co jin ho.Celkem m p ekvapilo, e kniha, na to jak je dlouh , je roz len na do pouh ch t in cti kapitol, co se v dne n dob u tak moc nevid Nijak mi to nevadilo, jen m celkem dostalo, kdy tam jsou kapitoly, kter maj p es sto str nek t eba do tvrt kapitoly jsem se dostala a za polovinou knihy a pak najednou kapitola na dv str nky.Tuhle knihu tedy sice neshled v m ni m extra, ale sp takov m pr m rem, ov em mysl m, e kdy autorka zapracuje na p b hu a p edev m na postav ch, kter prost hraj d le itou roli, m skute n dob e na l pnuto, proto e ps t um Za m knize ud luji t i hv zdi ky.


 3. Maragad Maragad says:

  Nejd v mi chv li trvalo, ne jsem se do knihy za etla, v k hlavn hrdinky m ze za tku trochu zarazil Ale u po p r str nk ch jsem v d la, e se nem m eho b t Elena je my len m vysp lej , a kdyby se v knize jej v k tak asto nezmi oval, p i lo by mi, e je star Jako hlavn postava mi tedy ze za tku nesedla, p i la mi rozmazlen a a moc p echytra el Nav c se j rodi e dostate n nev novali a hned jak to lo, se j zbavili Ov em jakmile se dostala k elf m, jako m vnut m proutku pro la prom nou a j si ji obl bila V echny probl my zvl dala s p ehledem a nebyl boj, kter by vzdala Na knize se mi l bila tivost, po d se tam n co d lo, e ilo a autorka n s nenechala chv li vydechnout Nav c se j povedlo pro ten e vytvo it p mo fantastick sv t, a u jde o prost ed nebo r zn bytosti, byla jsem z toho opravdu nad en Sv t pln elf , drak , trpasl k a t eba i pidimu k s okovan mi botami ten bylo asn a moje fantazie se nezastavila.


 4. byla byla says:

  M lo to svoje kouzlo a atmosf ru, ale nebylo to pln ono M sty jsem se a nudila Sice Dra o i m ly i z bavn a tiv sti, i tak se ale ur it nezal b ka d mu.Hlavn hrdinka je princezna Elena z rodu Adragonek, Berber , elf a drak Je d t ty n rod z d vn ho proroctv a m spasit sv t To zn dost jak Sue, e Nejen zn , ona Mary Sue tak je Odmali ka ve v em vynik krom vy v n a princeznovsk etikety, jak to tak vypad , je Sue rebelka Je skv l bojovnice, m obrovskou magickou moc, je chytr , siln , tvrdohlav Nen nic, s m by si neporadila, a to u od osmi let Na sv j v k byla a moc vysp l.Pro jej dobro mluv akor t to, e to nebyla Sue, u kter si k m zmizni do horouc ch pekel , ale nakopej jim zadnice Tak aspo n co.


 5. Pearl Pearl says:

  Tak ja se omlouvam, ale me to nepresvedcilo. dalsi dil nejspis vynecham 2,5 5, abych byla fer.


 6. Marie Knedlová Marie Knedlová says:

  Tato kn ka je jedna z m ch obl ben ch, s hlavn hrdinkou Elenou jsem si ze za tku sedla nejen v kem, ale i vzpurn m my len m a odm t n v ech pravidel, co se j postavila do cesty Vyv jela jsem se spolu s n a pro vala jsem to, co ona Autorka knihu napsala chytlav m zp sobem, do kter ho se d lehce v t, hned po tom, co pozn te hlavn hrdinku Ze za tku mi trochu trvalo prokousat se textem, ale st lo to za to.Do sv osobn gardy sb r spoustu divn ch existenc a m smysl pro humor Ostatn jako autorka, kter knihu napsala L b se mi, jak si d l z hlavn ch postav legraci, ale ne patn m zp sobem V t ina d je se net k jen Eli, ale i jej ch bl zk ch, co je dle m ho n zoru dob e Kn ku jsem etla tolikr t, e u ji zn m skoro nazpam , ale stejn m st le bav Jsem si jist , e pokud d te t to kn ce anci, zamilujete si ji stejn jako j Je to odpo inkov ten , kter dok e zaujmout a rozesm t.Za p padn chyby v textu se omlouv m.


 7. Michele Michele says:

  This book deserved a solid four stars if it wasn t for the consistent misspellings and incorrect word usage peppered throughout the book The story itself was enjoyable and took a lot of imagination A little editing would have gone a long way It does read like a somewhat violent YA than adult fiction as well.


 8. Karen Karen says:

  I did enjoy this tale, but was repeatedly distracted by errors in the book that were not caught, I am certain due to translation However, I am willing to forego that in order to see what happens in the next book


 9. Cathlyne Bassham Cathlyne Bassham says:

  It was hard for me to get through I like the idea of the story but the writing style was difficult for me to push through I m sure some of that has to do with the translation to English but it seemed choppy and did not have the best flow to it.


 10. Adéla Kociánová Adéla Kociánová says:

  Byla to hezk kniha ,ale stmi nudn.Ch pu ty komu se to nel bilo ,ale podle mne to m lo sv kouzlo


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *